Boerboel International | The fastest growing organisation | The only way forward !

Boerboel International has one of the most sophisticated databases with more then 400 users incl. Vets, Universities and Laboratories!!

APPRAISALS / KEURINGEN

PUPS / EXPECTED LITTERS

Here you can find information about litters and expected litters.
NEW: COI (inbreeding) % of the pups has been added.

EXTRA INFO....

APPRAISALS / KEURINGEN

APPRAISALS / KEURINGEN

Appraisal calendar worldwide with venue, dates and other details.
Registration and results to be found at the top.

EXTRA INFO....

B.I.G.S.

B.I.G.S.

B.I.G.S. stands for Boerboel International Genetic Screening. It contains 145 DNA tests, 24 Genetype results and a DNA profile. (ISAG)

EXTRA INFO....

11-3-2017 | B.I.G.S. INFOMATION HAS BEEN UPDATED | B.I.G.S. INFORMATIE IS BIJGEWERKT. CLICK ABOVE / KLIK HIER BOVEN ON EXTRA INFO !!!
Beste Boerboel fokkers en eigenaren,

BI heeft naar aanleiding van een klacht een uitvoerige NVWA controle gehad.

NVWA (Ned. Voedsel en Waren Autoriteit) is een van de hoogste zo niet de hoogste officiële instantie op het gebied van o.a. controle op de hondenfokkerij, dierenleed etc. NVWA is te vergelijken met: de FAVV in België | Defra in de U.K. | Veterinär Amt in Duitsland

In het kort:
Een aantal puppy eigenaren, groep van 3 - 5 personen, heeft een tijd geleden bij BI een klacht ingediend tegen een fokker.  Deze groep wilde perse dat BI de fokker zou royeren.
Aangezien deze zaak voor de rechter gebracht zou worden door deze groep heeft BI aan deze groep medegedeeld dat BI het oordeel van de rechter afwacht.

Dit antwoord is blijkbaar onacceptabel geweest voor deze groep want daarna is er een klacht bij de NVWA tegen o.a. BI ingediend.

De reden: "Het fokbeleid van de rasvereniging voldoet niet !"
Citaat uit het rapport van de NVWA: Wij hebben speciale aandacht gegeven aan de eisen die de rasvereniging stelt aan hun leden en de mogelijkheden voor fokkers bij het gebruik van de honden database in combinatie met het ouderparen testprogramma (trialmating-digitale proefdekking)
De klacht tegen BI is ongegrond verklaard. BI heeft een kopie van het gehele rapport. Een gedeelte gaat over BI, de rest over de fokker.

De controle:
De NVWA heeft zeer uitvoerig alle test mogelijkheden bekeken welke ter beschikking staan van de fokker om tot een, indien mogelijk, juiste beslissing te komen m.b.t. een dekking.
Er zijn ook schermafdrukken gemaakt. BI was erg tevreden met de opmerkingen tijdens het 2,5 uur durende gesprek alsmede met de inhoud van het rapport.

Conclusie:
Dankzij deze uitvoerige NVWA controle is BI er nu 110% van overtuigd op de goede weg te zijn m.b.t. registratie en verwerking van alle data en alle voordelen welke BI fokkers hiermee kunnen behalen !!!!
Door deze verplichte controle is het NVWA volledig op de hoogte van alle test / onderzoeksmogelijkheden binnen Boerboel International.

Tevens verwacht BI dat het volledige rapport onderdeel van bovengenoemde rechtszaak zal gaan uitmaken, hetzij door de fokker hetzij door de groep.
Dit impliceert dat alle test mogelijkheden bij de boerboel ook bij de rechterlijke macht bekend zullen zijn en zeker in de toekomst gebruikt zullen gaan worden.

Voor ALLE Boerboel fokkers betekent dit dat men een probleem kan hebben indien er geen gedegen onderzoek en testen zijn gedaan op de individuele fokdieren en de gekozen combinaties. Men heeft dan dus NIET aan de "Inspannings-verplichting voldaan"

Voor ALLE Boerboel fokkers betekent dit echter ook dat ingeval van een gedegen onderzoek en testen men juridisch veel sterker staat in geval van een probleem.  Men heeft dan dus WEL aan de "Inspannings-verplichting voldaan"

BI is van mening (ook altijd geweest) dat er ten allen tijde een goede garantie regeling moet zijn tussen de fokker en de puppy koper, welke redelijk is voor beide partijen.

Actie van BI:
BI gaat met ingang van oktober 2016 1 x per maand een database voorlichting geven aan de BI fokkers. Duur per keer ongeveer 3 uur en is geheel gratis. 
(Nederlands of Engels of Duits)

Na het bijwonen van een van deze bijeenkomsten is de fokker instaat het maximale uit de database te halen,  hoe en wat te testen / onderzoeken, wat alles betekent, hoe alles werkt, en welke documenten mee te geven aan de puppy kopers. Men kan dus spreken dat de fokker WEL aan de "Inspannings-verplichting heeft voldaan."

Ook worden er later dit jaar webinars gegevens via het internet zodat iedere BI fokker, wereldwijd, mee kan doen vanuit zijn eigen huis achter zijn eigen PC.

Tevens worden er de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving m.b.t. de hondenfokkerij besproken.

BI heeft ook besloten te onderzoeken of de, sinds 2013 bestaande, optie "Certified BI Breeder" per 1-1-2017 volledig geactiveerd kan worden voor fokkers die aan de eisen voldoen.  Meer info hieromtrent volgt z.s.m.

Boerboel International, (24-9-2016)

Dear Boerboel breeders and owners,

BI has been subjected to a thorough inspection by the NVWA (Netherlands) due to a complaint lodged against BI.

The NVWA is one of most important ,if not the most important, Government departments that is responsible for, amongst others, dog breeding, animal cruelty etc. The NWVA can be compared to the FAVV in Belgium, DEFRA in the UK and Veterinär Amt in Germany

In Brief:
A number of puppy owners, a group of 3,4,5 people, lodged a complaint with BI a while ago regarding a BI breeder. This group insisted that BI terminated the breeder's membership. Considering the fact that this particular group of people were forming a court case against the breeder, BI communicated to them that BI had decided to wait for the outcome of the court case.

This was seemingly unacceptable to this group as shortly after a complaint against BI was lodged with the NWVA.

The reason: "
The breed society's breeding regulations were insufficient !"
Quote from the report of the NVWA: We specifically concentrated on the rules the breed society requires its members to adhere to; as well as the possibilities available to it's members of using the dog database in combination with the parental test programme (digital trial mating)
The complaint against BI has been declared unfounded. BI is in possession of the complete report. Part of which reports over BI, the rest about the breeder in question.

The inspection:
The NVWA conducted a thorough examination of all the database test possibilities available to the breeder so that the breeder can, if possible, make the correct decision e.g.regarding a covering.
Screen dumps were also made. BI was very pleased with the comments made during the 2,5 hour interview as well as the outcome of the report.

Conclusion:
Thanks to this thorough inspection, conducted by the NVWA, BI is now 110% sure that it is on the right road regarding registration, the compiling of data and all the advantages BI breeders can gain from this.
Due to this compulsory inspection the NVWA has complete knowledge of all the test/ research possibilities within Boerboel International.

BI expects the complete report to be used in the afore mentioned court case, either by the breeder or by the group. 
This implies that all the test/ research opportunities for the Boerboel are known by the court and will most certainly be used for future reference.

This means that ALL Boerboel breeders could run into difficulty if they have not done the proper research and testing of the individual breeding stock and selected combinations. "One has then
NOT made the necessary obligatory effort".

This means that for ALL Boerboel breeders , in the case of having done proper research and testing, they have a much stronger legal stance should a problem arise. "One
HAS then made the necessary obligatory effort".

BI believes (and always has) that there must be a good guarantee which is reasonable to both parties between breeder and puppy buyer.

Extra action from BI:
As from October 2016 BI will organise, on a monthly basis, a database information session for BI breeders. These will be in approximately 3 hour sessions and are completely free of charge. (Dutch or English or German) 

Having followed one of these sessions each breeder will be able to make the most of the database by knowing what to test for and research, how it all works, what it all means and which documents to give to their puppy buyers."
One can then say that the breeder HAS made the obligatory effort."

Later in the year webinars will be given via internet which each BI breeder worldwide can follow on their PC in their own homes.

Developments in the latest legislation regarding dog breeding will also be discussed.

BI has also decided to look into the fact if the "Certified BI Breeder" option, developed in 2013, can be activated as per 1-01-2017 for breeders who meet BI's breeding criteria. More on this subject to follow.....

Boerboel International(24-9-2016)

Dear Boerboel breeders and owners,

BI has been subjected to a thorough inspection by the NVWA (Netherlands) due to a complaint lodged against BI.

The NVWA is one of most important ,if not the most important, Government departments that is responsible for, amongst others, dog breeding, animal cruelty etc. The NWVA can be compared to the FAVV in Belgium, DEFRA in the UK and Veterinär Amt in Germany

In Brief:
A number of puppy owners, a group of 3,4,5 people, lodged a complaint with BI a while ago regarding a BI breeder. This group insisted that BI terminated the breeder's membership. Considering the fact that this particular group of people were forming a court case against the breeder, BI communicated to them that BI had decided to wait for the outcome of the court case.

This was seemingly unacceptable to this group as shortly after a complaint against BI was lodged with the NWVA.

The reason: "
The breed society's breeding regulations were insufficient !"
Quote from the report of the NVWA: We specifically concentrated on the rules the breed society requires its members to adhere to; as well as the possibilities available to it's members of using the dog database in combination with the parental test programme (digital trial mating)
The complaint against BI has been declared unfounded. BI is in possession of the complete report. Part of which reports over BI, the rest about the breeder in question.

The inspection:
The NVWA conducted a thorough examination of all the database test possibilities available to the breeder so that the breeder can, if possible, make the correct decision e.g.regarding a covering.
Screen dumps were also made. BI was very pleased with the comments made during the 2,5 hour interview as well as the outcome of the report.

Conclusion:
Thanks to this thorough inspection, conducted by the NVWA, BI is now 110% sure that it is on the right road regarding registration, the compiling of data and all the advantages BI breeders can gain from this.
Due to this compulsory inspection the NVWA has complete knowledge of all the test/ research possibilities within Boerboel International.

BI expects the complete report to be used in the afore mentioned court case, either by the breeder or by the group. 
This implies that all the test/ research opportunities for the Boerboel are known by the court and will most certainly be used for future reference.

This means that ALL Boerboel breeders could run into difficulty if they have not done the proper research and testing of the individual breeding stock and selected combinations. "One has then
NOT made the necessary obligatory effort".

This means that for ALL Boerboel breeders , in the case of having done proper research and testing, they have a much stronger legal stance should a problem arise. "One
HAS then made the necessary obligatory effort".

BI believes (and always has) that there must be a good guarantee which is reasonable to both parties between breeder and puppy buyer.

Extra action from BI:
As from October 2016 BI will organise, on a monthly basis, a database information session for BI breeders. These will be in approximately 3 hour sessions and are completely free of charge. (Dutch or English or German) 

Having followed one of these sessions each breeder will be able to make the most of the database by knowing what to test for and research, how it all works, what it all means and which documents to give to their puppy buyers."
One can then say that the breeder HAS made the obligatory effort."

Later in the year webinars will be given via internet which each BI breeder worldwide can follow on their PC in their own homes.

Developments in the latest legislation regarding dog breeding will also be discussed.

BI has also decided to look into the fact if the "Certified BI Breeder" option, developed in 2013, can be activated as per 1-01-2017 for breeders who meet BI's breeding criteria. More on this subject to follow.....

Boerboel International(24-9-2016)

RESULTS PUPPY EVALUATION EERSEL 1-5-2016 NL

An explanation of Lotte Kirkegaard on a BI appraisal in the USA 1-10-2016 | Een uitleg van Lotte Kirkegaard op een BI keuring in de USA op 1-10-2016

Boerboel International App for Smartphones and Tablets.

Boerboel International

Boerboel International


Download our Boerboel app free of charge.Boerboel International App

  1. Open the app store on your phone or tablet
  2. Search for Boerboel and download the App
  3. Or scan the QR code with your phone or tablet.
  4. Stay informed about the latest Boerboel news at all times !
  5. Worldwide Litters / Announcements, Breeders list, Appraisal results, General info !

A small movie of a part of the BI character test. | Een klein filmpje van een gedeelte van de BI karakter test